Seifa lietošanas noteikumi

EUROCASH1 SIA

Seifa lietošanas noteikumi

 

Šajos Noteikumos tiek piemēroti sekojošie termini:

Iznomātājs — EUROCASH1 SIA.

Klients — fiziska vai juridiska persona, kas noslēdz Līgumu.

Līgums — Seifa nomas līgums, kuru Klients noslēdzis ar Iznomātāju.

Seifs — Klienta izvēlēts seifs, kuru Iznomātājs izīrē Klientam saskaņā ar Līgumu.

Glabātuve — īpaši aprīkota telpa ar seifa durvīm, kurā uzstādīti individuāli seifi.

Iznomātāja nodaļa — ir Iznomātāja Klientu apkalpošanas struktūrvienība, kurā tiek nodrošināta individuālu seifu noma.

Atslēga — atslēga, lai atslēgtu un aizslēgtu Seifu.

Kods — Klientam piešķirts individuāls kods, kas ļauj piekļūt Glabātuvei.

 

 1. Seifs tiek iznomāts Klientam, kurš noslēdz Līgumu ar Iznomātāju un maksā seifa nomas maksu par visu nomas perioda laiku.
 2. Līgums tiek noslēgts tīmekļa vietnē vaults.eurocash1.lv vai ierodoties Iznomātāja nodaļā.
 3. Seifa nomas termiņš ir noteikts Līgumā un sākas no Līgumā norādītās noslēgšanas dienas.
 4. Droša noma tiek aktivizēta darba dienās 24 stundu laikā pēc maksājuma saņemšanas. Pēc aktivizēšanas Klients saņem numurētu Seifu, Seifa atslēgu un Kodu, lai piekļūtu Glabātuvei savai lietošanai.
 5. Seifa atslēga tiek nodota Klientam darba dienās, Iznomātāja darba laikā, iepriekš saskaņotā laikā un Iznomātāja nodaļā, kad Iznomātājs un Klients paraksta Atslēgas nodošanas-pieņemšanas aktu.
 6. Kods, kas ļauj Klientam iekļūt Glabātuvē, tiek nosūtīts uz Klienta norādīto e‑pasta adresi. Ja e-pasta adrese nav norādīta, Kodu kopā ar Atslēgu nosūta īpaši sagatavotā aizzīmogotā aploksnē.
 7. Atslēgas nodošanas laikā Klientam tiek paskaidroti piekļuves nosacījumi Glabātuvei un tiek parādīta Seifa lietošanas kārtība.
 8. Klienta uzturēšanās Glabātuvē ir ierobežota un var ilgt ne vairāk kā 20 minūtes. Uzturēšanās laika ierobežojums ir saistīts ar personu un īpašuma drošību.
 9. Seifa lietošanas laikā Klientam Glabātuvē ir jābūt vienam.
 10. Klientam ir jāpārliecinās, ka Seifs pēc lietošanas tiek aizslēgts.
 11. Katrs Klienta Glabātuves apmeklējums tiek reģistrēts ar elektroniskas sistēmas palīdzību.
 12. Klientam nekavējoties jāinformē Iznomātājs pa tālruni uz īso numuru 1826, ja tiek nozaudēta Seifa atslēga vai Kods nonāk citu personu rīcībā bez Klienta atļaujas.
 13. Ja nav iespēju izmantot Seifu vai Seifs ir bojāts, Klientam par to nekavējoties jāinformē Iznomātājs uz īso numuru 1826 un jāievēro sniegtie norādījumi.
 14. Klientam nav tiesību nodot apakšnomā vai nodrošināt seifa izmantošanu trešajām personām.
 15. Ir aizliegts uzglabāt bīstamus priekšmetus — ieročus, munīciju, ķīmiskas, radioaktīvas, viegli uzliesmojošas, indīgas, narkotiskas un citas vielas, par kurām Latvijas Republikas tiesību akti paredz administratīvo atbildību vai kriminālatbildību. Ir aizliegts uzglabāt smaku izraisošu saturu, dzīvas būtnes un priekšmetus, kas var izraisīt metāla koroziju, pelējumu, noplūdi vai ķīmisku reakciju, kas var sabojāt Klienta seifu, citus seifus vai Klienta priekšmetus vai Iznomātāja Glabātuvē turētās mantas.
 16. Klientam ir tiesības pagarināt Seifa nomas termiņu vai mainīt Seifu uz citu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem un kārtību.
 17. Seifa nomas termiņa beigās Klientam ir jāatbrīvo seifs 1 darba dienas laikā un tajā pašā dienā, Iznomātāja darba laikā, laikā, kas saskaņots ar Iznomātāja darbinieku, jānodod Atslēga, parakstot Atslēgas nodošanas-pieņemšanas aktu, uz kura ir gan Iznomātāja, gan Klienta paraksts.
 18. Pēc Līgumā noteiktā nomas termiņa beigām Klienta kods nekavējoties zaudē spēku.
 19. Klientam ir pienācīgi jāpilda visas Līgumā noteiktās saistības.
 20. Video ierakstīšana un fotografēšana visās seifu glabātuves  telpās ir stingri aizliegta. 

 

Papildinformāciju var iegūt, izmantojot sekojošo kontaktinformāciju:

E-pasts: vaults@eurocash1.lv

Tālrunis: +37120118020