Политика конфиденциальности


EUROCASH1 SIA PRIVĀTUMA POLITIKA

1. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

Mēs, EUROCASH1 SIA, reģistrācijas numurs 40103335253, juridiskā adrese Citadeles iela 8, Rīga, LV-1010 (turpmāk – EUROCASH1), cienām un aizsargājam ikviena www.vaults.eurocash1.lv tīmekļa vietnes apmeklētāja un klienta privātumu, kā arī apņemamies godprātīgi un likumīgi apstrādāt un uzglabāt Jūsu datus.

Šī Privātuma politika ir sagatavota vadoties pēc Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) „2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvi apriti”, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EB, „Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likuma”, citiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Šajā Privātuma politikā ir izskaidrota EUROCASH1 politika par informāciju (ieskaitot personas datus), kuru par Jums apkopojam un kādēļ mēs šo informāciju apkopojam, apstrādājam un kā to izmantojam.

Šajā Privātuma politikā ir aprakstīti www.vaults.eurocash1.lv tīmekļa vietnes apmeklētāju un klientu personas datu apkopošanas, lietošanas un uzglabāšanas principi, personas datu apstrādes mērķi un līdzekļi, kā arī tiek sniegta informācija, kas un kādiem mērķiem var iepazīties ar personas datiem.

Mēs varam periodiski mainīt Privātuma politiku. Mainot Privātuma politiku, mēs Jums paziņosim par šādām izmaiņām, publiskojot mainīto Privātuma politiku www.vaults.eurocash1.lv interneta tīmekļa vietnē (turpmāk – Tīmekļa vietne), tādēļ rekomendējam Jums periodiski pārbaudīt mūsu interneta tīmekļa vietni www.vaults.eurocash1.lv. Privātuma politikas nosacījumi Jums tiek piemēroti katru reizi apmeklējot EUROCASH1 biroju vai interneta tīmekļa vietni, neņemot vērā to, kādu iekārtu (datoru, mobilo telefonu, planšeti, televizoru u. c.) izmantojiet.

Ikvienu reizi apmeklējot www.vaults.eurocash1.lv interneta tīmekļa vietni piekrītat nosacījumiem, kas ir aprakstīti šajā Privātuma politikā. Ja nepiekrītiet šiem nosacījumiem, jums ir tiesības neapmeklēt www.vaults.eurocash1.lv interneta tīmekļa vietni, neizmantot tās saturu un/vai EUROCASH1 pakalpojumus.

www.vaults.eurocash1.lv tīmekļa vietnes apmeklētājs un/vai klients (turpmāk – Datu subjekts), iesniegdams savus personas datus (ieskaitot datus, kurus tieši vai netieši iesniedz apmeklēdams www.vaults.eurocash1.lv interneta tīmekļa vietni un izmantojot tās pakalpojumus), piekrīt un neiebilst, ka EUROCASH1 (turpmāk – Datu pārvaldītājs) tos pārvaldītu un apstrādātu šajā Privātuma politikā, datu subjekta piekrišanā un EUROCASH1 normatīvajos aktos norādītajos mērķos un kārtībā.

Personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, nevar iesniegt nekādus personas datus caur www.vaults.eurocash1.lv interneta tīmekļa vietni. Ja esat persona, kura ir jaunāka par 16 gadiem, pirms personīgās informācijas sniegšanas Jums ir jāsaņem savu vecāku vai citu likumīgo aizbildņu piekrišana.

Mēs gādājam par Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu un cenšamies izsmeļoši informēt Jūs par Jūsu personas datu apstrādi, nav būtiski, vai komunicējat ar mums mutiski, vai rakstiski, vai jebkādā citā Jūsu izvēlētā veidā.

2. KĀDI IR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS PRINCIPI, KURUS MĒS IEVĒROJAM?

Apkopojot un izmantojot Jūsu mums uzticētos, kā arī no citiem avotiem saņemtos personas datus, mēs ievērojam šādus principus:

 1. Jūsu personas dati ir apstrādājami likumīgā, godprātīgā un caurspīdīgā veidā (likumīguma, godprātīguma un caurspīdīguma princips);
 2. Jūsu personas dati ir apstrādājami noteiktiem, skaidri formulētiem un likumīgiem mērķiem un tālāk nav apstrādājami ar šiem mērķiem nesaskaņotā veidā (mērķa formulēšanas princips);
 3. Jūsu personas dati ir adekvāti, atbilstoši un tikai tādi, kas ir nepieciešami, mērķa sasniegšanai, kura dēļ tie tiek apstrādāti (datu daudzuma mazināšanas princips);
 4. Apstrādājamie personas dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā atjaunojami (precizitātes princips);
 5. Jūsu personas dati ir aizsargājami tādā formā, lai personas identitāti būtu iespējams noteikt ne ilgāk, nekā tas nepieciešams šiem mērķiem, kuriem Jūsu personas dati ir apstrādājami (uzglabāšanas ilguma ierobežošanas princips);
 6. Jūsu personas dati ir apstrādājami tādā veidā, lai piemērojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos līdzekļus, tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu aizsardzība, ieskaitot aizsardzību pret datu apstrādes bez atļaujas vai nelikumīgas datu apstrādes, kā arī no netīšas nozaudēšanas, iznīcināšanas vai sabojāšanas (viengabalainības un konfidencialitātes princips).

3. KĀDUS DATUS UN KĀDIEM MĒRĶIEM MĒS APKOPOJAM, APSTRĀDĀJAM UN IZMANTOJAM?

Jūsu personas datus mēs iegūstam un izmantojam, ja Jūs esat nodomājis noslēgt vai esat noslēdzis līgumu ar EUROCASH1 par pakalpojumu sniegšanu un esat devis piekrišanu tam vai personas datu apstrāde ir iespējama uz normatīvo aktu pamata, mūsu likumīgajās interesēs.

Mēs apkopojam, apstrādājam un izmantojam Jūsu personas datus, kurus iesniedzat Jūs pats, vai kurus saņemam no citiem avotiem vadoties pēcspēkā esošo normatīvo aktu prasībām un EUROCASH1 normatīvajiem aktiem.

Mēs apkopojam, apstrādājam un izmantojam Jūsu personas datus šādiem pamatmērķiem:

 1. Ja Jūs apmeklējat www.vaults.eurocash1.lv interneta tīmekļa vietni, mēs apkopojam informāciju par www.vaults.eurocash1.lv interneta tīmekļa vietnes apmeklētājiem un citu pārlūkošanas informāciju, ieskaitot datus par to, kad un no kurienes tika veikts pieslēgums mūsu interneta tīmekļa vietnei vai citai elektroniskai platformai. www.vaults.eurocash1.lv interneta tīmekļa vietnē reģistrācijas laikā Jūs palūgs iesniegt personas datus un piekrišanu apkopot un apstrādāt Jūsu norādītos personas datus, lai EUROCASH1 sūtītu Jūsu abonētos jaunumus, publikācijas un informāciju par pakalpojumiem vai pasākumiem. Savu piekrišanu EUROCASH1 apstrādāt Jūsu norādītos personas datus variet jebkurā brīdī atsaukt, izsūtot vēstuli uz elektronisko pastu: info@eurocash1.lt. Jūs esat atbildīgi par to, lai Jūsu iesniegtie personas dati un cita informācija būtu pareiza un precīza.
 2. Lai varētu Jūs konsultēt par iekārtošanu darbā EUROCASH1 un izvērtēt Jūsu kandidatūru, mēs apkopojam un apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, personas identitātes dokumenta kopiju, adresi, tālruņa numuru un citus kontaktdatus un informāciju par Jūsu ģimenes stāvokli, izglītību, ienākumiem, esošajām finansiālajām saistībām un citu informāciju, kuru mums sniedzat sanāksmju vai attālinātu konsultāciju laikā. Šo informāciju apstrādājam un uzglabājam ne ilgāk, nekā tas ir nepieciešams, lai atbildētu uz pieprasījumu.
 3. Lai varētu Jūs konsultēt par EUROCASH1 sniegtajiem pakalpojumiem vai sniegt pakalpojumus un lai varētu ar Jums sazināties, mēs apkopojam un apstrādājam šādus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, adresi, tālruņa numuru un citus kontaktdatus. Šo informāciju uzglabājam ne ilgāk, nekā tas ir nepieciešams, lai izpildītu Jūsu pieprasījumu.
 4. Lai varētu Jums sniegt EUROCASH1 pakalpojumus un atbilstoši izpildīt līgumsaistības, kā arī, lai varētu pildīt pienākumus, kas ir noteikti normatīvajos aktos, mēs apkopojam un apstrādājam šādus Jūsu vai Jūsu pārstāvja datus: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, personas kodu, personas identitātes dokumenta kopiju, adresi, tālruņa numuru un citus kontaktdatus. Šim mērķim tāpat mēs izmantojam Jūsu bankas norēķinu konta numuru, datus par Jūsu ar EUROCASH1 noslēgtajiem darījumiem un citus datus un informāciju, kas ir nepieciešama līguma izpildei, kuru iegūstam Jums izmantojot EUROCASH1 pakalpojumus. Automātiskā veidā analizējam Jūsu izmantotos EUROCASH1 pakalpojumus, lai varētu atbilstoši informēt Jūs par EUROCASH1 pakalpojumu sniegšanas traucējumiem, nodrošināt pakalpojumu uzlabojumus vai jaunus līdzīgus pakalpojumus. Datus, kas ir iegūti, sniedzot pakalpojumus, apstrādājam tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus un uzglabājam vēl 10 gadus pēc tam, kad pārstājat tos izmantot.
 5. Lai varētu ar Jums sazināties, atbilstoši pildīt līgumsaistības, atbildēt uz Jūsu jautājumiem un lūgumiem par EUROCASH1 pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai saņemtu Jūsu atsauksmes, sūtītu svarīgus paziņojumus par EUROCASH1 pakalpojumu sniegšanu, noteikumu, šīs Politikas vai citu dokumentu izmaiņām un sūtītu brīdinājumus par drošību, mēs apstrādājam Jūsu kontaktdatus un saņemto un izsūtīto paziņojumu saturu. Datus, kas ir apkopoti, sniedzot pakalpojumus, apstrādājam tikmēr, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus.
 6. Lai varētu sūtīt un iesniegt Jūsu vajadzībām atbilstošus un Jums piemērotus tiešās tirgdarbības piedāvājumus, mēs apkopojam un izmantojam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, kā arī apkopojam un izmantojam informāciju par mūsu pakalpojumiem, kurus Jūs izmantojat, maksājumu operāciju vēsturi un citu informāciju, kuru Jūs mums sniedzat satikšanās laikā vai pa elektroniskajiem kanāliem. Šim mērķim mēs automātiskā veidā analizējam Jūsu personas datus, ieskaitot informāciju par Jūsu pasūtītajiem pakalpojumiem un Jūsu pirkumu vēsturi, t. i., kādas preces un pakalpojumus Jūs iegādājāties izmantojot mūsu pakalpojumus. Datus, kas ir apkopoti sniedzot pakalpojumus, apstrādājam tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus. Ja nepiekrītat, ka Jūsu personas dati tiktu izmantoti tiešiem tirgdarbības mērķiem, lūdzam nekavējoties par to mūs informēt.
 7. Lai nodrošinātu EUROCASH1 pakalpojumu sniegšanu Jums attālinātā veidā, mēs ierakstām telefonsarunas vai citu Jūsu un mūsu komunikāciju. Šim mērķim tāpat saglabājam tālruņa numuru, IP adresi un citus Jūs identificējošus datus, sarunu saturu, ilgumu, laiku un citus tehniskos datus. Datus, kas ir apkopoti, sniedzot pakalpojumus, apstrādājam tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus.
 8. Lai nodrošinātu Jūsu un mūsu īpašuma drošību, veicam video novērošanu un apstrādājam Jūsu video datus, kad apmeklējat EUROCASH1. Video datus uzglabājam 30 dienas.
 9. EUROCASH1 klientu parādsaistību pārvaldīšanas, apvienotās parādnieku datu failu apstrādes, personas maksātspējas izvērtēšanas mērķiem un tam, lai varētu pārvaldīt Jūsu parādsaistības pret mums, mēs apkopojam un apstrādājam šādus Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu, personas identitātes dokumenta kopiju, adresi, tālruņa numuru, datus par Jūsu ienākumiem, darba vietu, ieņemamo amatu, piederošo īpašumu, finansiālajām saistībām, kredītu un maksājumu vēsturi, ģimenes īpašumu, nāves faktu un datumu (ja persona ir mirusi), parādsaistību apmēru. Datus apstrādājam ne ilgāk kā nepieciešams datu apkopošanas mērķu sasniegšanai. Personas datu uzglabāšanas periods dokumentu arhivēšanas mērķiem formulējams ņemot vērā EUROCASH1 likumīgās intereses, ievērojot tiesību aktu noteiktos termiņus.
 10. Lai varētu īstenot naudas atmazgāšanas prevencijas prasības un noteikt, vai Jūs variet kļūt par mūsu klientu, mēs apkopojam datus par Jūsu darba vietu, ieņemamo amatu, pilsonību. Šo informāciju uzglabājam ne ilgāk kā tas ir nepieciešams, lai atbildētu uz Jūsu iesniegto lūgumu vai līguma noslēgšanai.
 11. Lai varētu pārvaldīt un aizsargāt EUROCASH1 likumīgās interese un tiecoties ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un EUROCASH1 noteikumus, tiesu, tiesībsargājošo institūciju prasības un apmierināt to lūgumus, mēs varam apstrādāt datus un informāciju par tiesas vai administratīvajiem procesiem, kuros Jūs piedalieties, un citu, augstāk norādītiem mērķiem mums nodoto informāciju. Datus apstrādājam un uzglabājam ne ilgāk, nekā nepieciešams datu apkopošanas mērķu sasniegšanai.
 12. Pildot līgumsaistības vai pienākumus, kas ir noteikti normatīvajos aktos, Jūsu personas datus mēs varam saņemt arī no citiem avotiem:
 1. Valsts sociālās apdrošināšanas fonda pārvaldes;
 2.  tiesībsargājošām institūcijām, citiem reģistriem un valsts/ pašvaldību institūcijām;
 3. Apdrošināšanas uzņēmumiem, ja izmantojat apdrošināšanas pakalpojumus;
 4. Finanšu ministrijas un citām finanšu iestādēm.

Ja Jūs esat saistīts ar EUROCASH1 klientiem (juridiskām personām) un esat šo juridisko personu pārstāvis, darbinieks, kontrahents, dibinātājs, akcionārs, dalībnieks, īpašnieks u. c.

Šī Jūsu personīgās informācijas izmantošana mums palīdz pārvaldīt, pilnveidot un attīstīt mūsu pakalpojumus, samazināt mūsu piedāvāto pakalpojumu sniegšanas traucējumus, aktualizēt un atvieglot sadarbību un to labāk piemērot personīgi Jums.

Apkopojot un izmantojot Jūsu mums uzticētos, kā arī no citiem avotiem iegūtos personas datus, mēs apņemamies:

 1. Apstrādāt tos tikai skaidri formulētiem un likumīgiem mērķiem;
 2. Neapstrādāt Jūsu personas datus citiem mērķiem, nekā tas ir norādīts šajā Politikā, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 3. Apstrādāt un izmantot Jūsu personas datus likumīgi, precīzi, pārredzami, godprātīgi un tādā veidā, lai tiktu nodrošināta apstrādājamo personas datu precizitāte, identitāte, drošība;
 4. Nodrošināt, lai personas dati netiktu apstrādāti pārmērīgi;
 5. Apstrādāt un uzglabāt Jūsu personas datus ne ilgāk kā tas ir nepieciešams tiem mērķiem, kuriem personas dati ir apstrādājami;
 6. Būt atbildīgiem par Politikā nostiprināto principu ievērošanu un spēt pierādīt, ka tie tiek ievēroti;
 7. Pildīt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Mēs neapkopojam speciālu kategoriju personas datus, kas atklāj Jūsu rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, datus par seksuālo dzīvi vai dzimumorientāciju.

4. KO DARĀM, LAI PASARGĀTU JŪSU PERSONAS DATUS UN INFORMĀCIJU?

Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, tiecoties aizsargāt Jūsu personīgo informāciju – kuru apkopojam mūsu pakalpojumu sniegšanas mērķiem – pret nelikumīgu pieeju, izmantošanu vai atklāšanu. No piegādātājiem pieprasām izmantot atbilstošus līdzekļus, kas var aizsargāt Jūsu konfidencialitāti un nodrošināt Jūsu personīgās informācijas drošību.

Atgādinām, ka, lai gan veicam atbilstošas darbības Jūsu informācijas aizsargāšanai, neviena tīmekļa vietne, internetā veicamā operācija, datoru sistēma vai bezvadu sakari nav pilnībā droši. Informācijas nodošanas pa internetu vai pa elektronisko pastu drošība reizēm var netikt nodrošināta iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no EUROCASH1, tādēļ vajadzētu būt uzmanīgiem sniedzot mums konfidenciālu informāciju ar Jūsu izvēlētajiem līdzekļiem ārpus EUROCASH1 izmantotās elektroniskās sistēmas.

Jūsu personas datus uzglabājam EUROCASH1 izdrukātos dokumentos un informācijas sistēmās ne ilgāk, nekā tas ir nepieciešams mērķu, kam tie tika apkopoti, dēļ vai tādu periodu, kādu paredz normatīvie akti un tik ilgi, cik datus ir nepieciešams uzglabāt dokumentu arhivēšanas mērķiem, ievērojot normatīvo aktu noteiktās prasības un termiņus.

EUROCASH1 piemēro dažādus personas datu uzglabāšanas termiņus, vadoties pēc tiesību aktu prasībām un ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus.

Izņēmums uzglabāšanas termiņa dēļ var tikt noteikts, ja tas nepārkāpj datu subjektu tiesības un atbilst likumīgajām prasībām. Ilgāka Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota, ja:

 1. Mums ir nepieciešams aizstāvēties pret pieprasījumiem, pretenzijām vai prasībām un īstenot savas tiesības;
 2. Ir pamatotas aizdomas par nelikumīgu rīcību, kuras dēļ ir veicama izmeklēšana;
 3. Jūsu dati ir nepieciešami tam, lai atbilstoši atrisinātu strīdu, sūdzību;
 4. Esot citiem normatīvajos aktos noteiktiem pamatojumiem.

Beidzoties noteiktajiem termiņiem, ja tie netika pagarināti, dati būs iznīcināti bez iespējas tos atjaunot.

5. JŪSU TIESĪBAS

Mēs izmantojam visus līdzekļus, lai īstenotu Jūsu tiesības un atbildētu Jums uz jautājumiem par šajā Politikā norādīto informāciju.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī, iesniedzot rakstisku lūgumu EUROCASH1 SIA, reģistrācijas numurs 40103335253, juridiskā adrese Citadeles iela 8, Rīga, LV-1010, vai izsūtot vēstuli pa elektronisko pastu  info@eurocash1.lv. iepazīties ar Jūsu apstrādājamiem personas datiem un zināt, kā tie tiek apstrādāti. Jums ir šādas tiesības:

 1. Tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem;
 2. Tiesības pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai neizsmeļošus datus;
 3. Tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, kamēr pēc Jūsu lūguma tiks pārbaudīta to apstrādes likumība;
 4. Tiesības pieprasīt izdzēst personas datus;
 5. Tiesības nepiekrist personas datu apstrādei tiešiem tirgdarbības mērķiem, ieskaitot profilēšanu, kā arī tad, ja personas datu apstrāde noris aizstāvot mūsu likumīgās interesēs;
 6. Tiesības pieprasīt pārcelt Jūsu personas datus citam datu pārvaldītājam vai iesniegt tos tieši Jums ērtā formā (piemērojamas tiem personas datiem, kurus iesniedzat Jūs pats un kuri ar automatizētiem līdzekļiem apstrādājami uz piekrišanas pamata vai lūguma iesniegšanas vai līguma noslēgšanas un izpildes pamata);
 7. Tiesības atsaukt Jūsu doto piekrišanu, neietekmējot līdz piekrišanas atsaukšanai veikto Jūsu personas datu izmantošanu;
 8. Tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai – Valsts datu aizsardzības inspekcijai.

Atbildi uz Jūsu lūgumu mēs sniegsim ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit)) kalendāro dienu laikā no lūguma saņemšanas dienas. Izņēmuma gadījumos, ja būs nepieciešams papildus laiks, mēs Jums par to paziņosim un mums būs tiesības pagarināt lūgto datu iesniegšanas vai citu Jūsu lūgumā norādīto prasību izskatīšanas termiņu līdz 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām no Jūsu vēršanās pie mums dienas.

Mēs atbildēsim apmierinot Jūsu lūgumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti normatīvajos aktos norādītie apstākļi, par to Jūs informējot rakstiski.

6. KAM VARAM NODOT JŪSU PERSONAS DATUS?

EUROCASH1 nodrošina personas datu aizsardzību, vadoties gan pēc tieši piemērojamiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, gan pēc Latvijas Republikas un EUROCASH1 normatīvajiem aktiem, tādēļ Jūsu personas datus trešajām personām varam nodot ievērojot normatīvo aktu prasības un tikai pēc vienreizēja šo personu likumīga lūguma vai pēc noslēgta datu sniegšanas līguma, izņemot EUROCASH1 iesaistītos datu apstrādātājus.

Mēs šajā Politikā norādīto personas datu apstrādei varam iesaistīt datu apstrādātājus:

 1. Datu centru, tīmekļa vietņu administrēšanas un saistītos pakalpojumus sniedzošus uzņēmumus;
 2. Dokumentu arhivēšanas un iznīcināšanas pakalpojumus sniedzošus uzņēmumus;
 3. Programmatūras izstrādājošus, piegādājošus, atbalstošus un attīstošus uzņēmumus;
 4. Informāciju tehnoloģiju infrastruktūras pakalpojumus sniedzošus uzņēmumus;
 5. Sakaru pakalpojumus sniedzošus uzņēmumus;
 6. Pārlūkošanas internetā vai darbības internetā analīzi veicošus un pakalpojumus sniedzošus uzņēmumus.

Datu apstrādājām ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar EUROCASH1 norādījumiem un tikai tādā apjomā, kas ir nepieciešams, tiecoties atbilstoši izpildīt datu apstrādāšanas līgumā noteiktās saistības. Mēs izmantojam visus nepieciešamos līdzekļus, tiecoties nodrošināt to, lai mūsu datu apstrādāji būtu īstenojuši atbilstošus organizatorisko un tehnisko drošību nodrošinošos līdzekļus.

Visos gadījumos no datu saņēmēja EUROCASH1 tiek pieprasīts likumīgs pamatojums. Neesot likumīgam pamatojumam, EUROCASH1 atsakās sniegt Jūsu personas datus trešajām personām.

Ievērojot normatīvo aktu prasības, Jūsu personas dati var tikt nodoti:

 1. Tiesām un citām tiesībsargājošām un/vai strīdu izskatošajām institūcijām, tām pildot likumīgus pilnvarojumus saskaņā ar to rakstiski iesniegtu lūgumu;
 2. Uzņēmumiem, kuri sniedz parādu piedziņas, pasākumu organizēšanas, video novērošanas pakalpojumus;
 3. ", notāriem, tiesu izpildītājiem, tiesībsargājošām un valsts/ pašvaldību institūcijām;
 4. Audita iestāžu pārstāvjiem;
 5. Citām trešajām personām, cik tas ir saistīts ar mūsu sniegto pakalpojumu nodošanu, pārdošanu, pirkumiem, pakalpojumu reorganizāciju, vai pildot līdzīgas izmaiņas uzņēmumā.

Pateicamies, ka izvēlējāties EUROCASH1 kā savu partneri. Centīsimies, lai mūsu sniegtie pakalpojumi atbilstu Jūsu cerībām. Mums ir būtiski, lai Jūs sniegtu mums informāciju par apstākļiem un personas datiem, kas ir mainījušies, lai mēs varētu Jūs informēt par mūsu sniegto pakalpojumu, izcenojumu un citu būtisku apstākļu izmaiņām.